کادر اجرایی

دکتر حامد ملکی پور مدیر موسسه فرهنگی صالح

دکتر حامد ملکی پور مدیر موسسه فرهنگی صالح

احسان شایسته نام مسئول اجرایی دوره اول

احسان شایسته نام مسئول اجرایی دوره اول

جعفر ابراهیمی مشاور موسسه فرهنگی صالح

جعفر ابراهیمی مشاور موسسه فرهنگی صالح

وحید ملکی پور معاونت آموزشی موسسه

وحید ملکی پور معاونت آموزشی موسسه

سعید قلی زاده معاونت انضباطی دوره دوم

سعید قلی زاده معاونت انضباطی دوره دوم

مهدی طاهری معاونت آموزشی دوره اول

مهدی طاهری معاونت آموزشی دوره اول

حمیدرضا جوزی معاونت فرهنگی دوره اول

حمیدرضا جوزی معاونت فرهنگی دوره اول

بنیامین وثوق معاونت انضباطی دوره اول

بنیامین وثوق معاونت انضباطی دوره اول

پیمان ابراهیمی معاونت اجرایی موسسه

پیمان ابراهیمی معاونت اجرایی موسسه

رهام مناف زاده مشاور آموزشی پایه دهم

رهام مناف زاده مشاور آموزشی پایه دهم

علیرضا شیانی مشاور آموزشی پایه یازدهم

علیرضا شیانی مشاور آموزشی پایه یازدهم

علیرضا فکری مشاور آموزشی پایه دوازدهم

علیرضا فکری مشاور آموزشی پایه دوازدهم