آکادمی زبان پروانه

Image

   اولين حلقه از اجراي طرح سه پر صالح، کلاس زبان پروانه بود که با تاکيدات و تحت نظارت مستقيم مديريت محترم مجتمع، آقاي دکتر ملکي پور با برگزاري آزمون  تعيين سطح پيش از شروع سال تحصيلي در نيمه تابستان آغاز شد. با تلاش آقاي مهندس نجفي سوپروايزر محترم آکادمي پروانه و دبیر و همنکار محترم آقای مهندس شمس ،دانش آموزان براساس توانايي ايشان در قالب دو کلاس گروه بندي شدند. 

   تفاوت عمده آکادمي پروانه حضور مستمر سوپروايزر در مجموعه است، به گونه اي که همواره در تماس با دانش آموز و خانواده ها است و هر گونه کمي و کاستي در عملکرد دانش آموز را پايش نموده و با خواست دانش آموز و حمايت خانواده متعهد به پيگيري و پيشرفت مثبت سطح دانش آموزان دارد. تشکيل پرونده زبان، برگزاري جلسات مشاوره حضوري با دانش آموزان، تماسهاي تلفني مکرر با خانواده و پيگيري ميزان مطالعه زبان از جمله مسووليت هاي سوپروايزر آکادمي پروانه است. برگزاري آزمون ماهانه از شاخصه هاي اين آکادمي است.